fbpx
Home
|
ทั่วไป

“BEDO ส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจชุมชน “การท่องเที่ยวชีวภาพ”

Featured Image

 

BEDO ส่งเสริมยกระดับเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชีวภาพเปิด “ตลาดปันรักษ์ ที่ชุมชนเกาะกลาง กระบี่

 

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (เบโด้) เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใต้แนวคิด BEDO – BCG ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชด้วย การท่องเที่ยวชีวภาพตั้งเป้าสร้างงาน สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนในเชิงธุรกิจและการท่องเที่ยว พร้อมเปิด ตลาดปันรักษ์แห่งที่ 4 ที่ชุมชนเกาะกลาง บ้านคลองกำ คลองประสงค์ จ.กระบี่ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด การสร้างรายได้และส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ

นาง สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ เบโด้ (BEDO)สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงภารกิจขององค์กรว่า เบโด้ มีภารกิจสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนนำทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เพื่อให้ทรัพยากรชีวภาพคงอยู่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้ในรุ่นลูกหลานต่อไโดยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ชุมชนที่เชื่อมโยงกับความคงอยู่ของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนให้ผู้คนในชุมชน

เบโด้ จึงได้สนับสนุนด้านการ ท่องเที่ยวชีวภาพซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเปิด ตลาดปันรักษ์เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยคนในชุมชนจะได้มีพื้นที่ในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาท่องเที่ยวและสัมผัสวิถีชุมชนแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งให้การส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรภายในชุมชน เมื่อชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี คุณภาพชีวิตผู้คนก็จะดีส่งผลให้เกิดสังคมที่เกื้อกูลสัมพันธ์กัน ดังคำที่ว่า เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี  สังคมก็ดี สำหรับการเปิด ตลาดปันรักษ์ สักหอย ปล่อยปู ดูนกแล เขเรือ แลหวันตก มาตะคลองประสงค์ ครั้งที่ 2” ที่บ้านคลองกำ คลองประสงค์ จ.กระบี่ ถือเป็นพื้นที่ที่ให้คนในชุมชนเข้ามาจำหน่ายสินค้าได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนบ้านเกาะกลาง คลองประสงค์ จังหวัดกระบี่

นอกจากนี้การ ท่องเที่ยวชีวภาพ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนชุมชนเกาะกลาง ตำบลคลองประสงค์ และตลาดปันรักษ์ บ้านคลองกำ ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นๆ ซึ่งเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ซึ่งมัดย้อมด้วยสีธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เช่น เปลือกไม้แสม เปลือกไม้โกงกาง ใบหูกวาง ใบสาบเสือ ฯลฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์ และศูนย์เลี้ยงชันโรงบ้านคลองประสงค์อีกด้วย

ขณะเดียวกัน “เบโด้” ยังได้ดําเนินงานด้านธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน” (Community BioBank) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลการเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้า ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยม ด้วยสัดส่วนประมาณ 20% รองจากสายพันธุ์อราบิก้า โดยพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกกาแฟสายพันธุ์นี้ต้องเป็นพื้นที่ที่มีอากาศชุ่มชื้น เช่น ชุมพร ระนอง กระบี่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยจังหวัดกระบี่มีพื้นที่ปลูกอยู่ 3 อําเภอ คือ ลําทับ, คลองท่อม และปลายพระยา ในชุมชนลําทับมีไร่กาแฟประมาณ 100 ไร่ ไร่ละ 200 ต้น การปลูกกาแฟส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสวนผสม โดยมีต้นกาแฟเป็นหลักและปลูกผลไม้แซม ได้แก่ กล้วย ลองกอง มังคุด ทุเรียน ส่วนหนึ่งเพื่อเก็บไว้กินในครัวเรือน และสามารถนำผลผลิตส่วนเกินนั้นมาขายสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ BEDO ยังให้การสนับสนุนกาแฟขี้ชะมดว่าเป็นพืชที่สร้างเศรษฐกิจชีวภาพให้คนในพื้นที่อีกด้วย โดยมี นาย พิศิษฏ์ เป็ดทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดินแดง ต.ดินแดง อ.ลําทับ จ.กระบี่ และเป็นผู้บุกเบิกการผลิตกาแฟขี้ชะมดแบรนด์ Chamone จนเป็นที่รู้จัเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเมล็ดกาแฟว่าใช้วิธีเพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กับผู้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งในรอบปีกาแฟจะออกดอก เริ่มติดลูกเมล็ดกาแฟในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ และสามารถเก็บเกี่ยวได้พฤศจิกายน-ธันวาคม กาแฟขี้ชะมด เป็นกาแฟขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย มีความหอมละมุน นุ่มลิ้น คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของกาแฟขี้ชะมดที่แตกต่างจากกาแฟทั่วไป และเนื่องจากราคาของกาแฟขี้ชะมดสูงถึง 2หมื่นบาท/กก. ราคาขายต่อช็อตอยู่ที่ 300 บาท ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ดีให้แก่คนในชุมชน โดย BEDO ให้การส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนที่มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

 

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube