fbpx
Home
|
ทั่วไป

คาราบาวกรุ๊ป ได้รับเลือกติด “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

Featured Image

คาราบาวกรุ๊ป ได้รับเลือกติด “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 เป็นปีแรก
ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สะท้อนความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

 

  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 170 บริษัท จากทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม โดย คาราบาวกรุ๊ป ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็นปีแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ARGO)

            การคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยทำการประเมินความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกรอบในมิติด้านเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านแบบสอบถามที่จัดทำขึ้น และทำการคัดเลือกบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เพื่อประกาศเป็นรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทที่ผ่านการประเมินเล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม รวมทัังสร้างคุณค่าร่วมในเชิงเศรษฐกิจ

            นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปัจจุบันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ไม่ได้พิจารณาการให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความยั่งยืนนั้น คือการสร้างคุณค่าในระยะยาวโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในวงกว้าง” 

            “การได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนของคาราบาวกรุ๊ป ถือป็นอีกหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการพิจาณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายเสถียร กล่าว

           

            สำหรับรายชื่อหุ้นยั่งยืนทั้งหมดที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ มาจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุม มิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น

            โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน โดยการประเมินนั้นดำเนินการโดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ปได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามเลขใบรับรองเลขที่ TGO CFO FY22-152 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในช่องทางสาธารณะและมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

 

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube