Home
|
ทั่วไป

เริ่มแล้ว!ลงทะเบียน“เราชนะ”เยียวยา7,000บาท

Featured Image
เริ่มแล้ว! ลงทะเบียนโครงการ “เราชนะ” รับสิทธิ์เงินเยียวยา 3,500 บาท 2 เดือน

บรรยากาศการเปิดลงทะเบียน โครงการเราชนะ ในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 06:00 น.ที่ผ่านมาบน www.เราชนะ.com ระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไร้ปัญหาการเข้าถึง โดยหลังจากลงทะเบียนจะต้องผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด และยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ หรือ G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บาท โดยจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

ลงทะเบียน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
1.2 การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)
(1) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(2) กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
(3) วงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับจากโครงการฯ กรณีตาม (1) และ (2) สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
1.3 ประชาชนซึ่งไม่ใช่ผู้มีบัตรฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันและ/หรือโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (ผู้มี “เป๋าตัง”)
(2) ประชาชนนอกเหนือจาก (1) ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ลงทะเบียน)
(3) ผู้มี “เป๋าตัง” และผู้ลงทะเบียน จะต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่
(3.1) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
(3.2) ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
(3.3) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
(3.4) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
(3.5) ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(3.6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท
(3.7) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้
(3.7.1) เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
(3.7.2) คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(3.7.3) ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์
(3.7.4) ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ
(3.8) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
(3.9) ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube