Home
|
ทั่วไป

นายกฯเสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์เพิ่มช่องทางรายได้

Featured Image
นายกฯเสนอตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้เสริมให้เกษตรกร สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะเข้าพบเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมหารือด้วย นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวคิดให้ตั้ง Sandbox ปศุสัตว์ หวังเพิ่มช่องทางรายได้สร้างความยั่งยืนให้อาชีพเกษตรกร

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้ง 76 จังหวัด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย โดยมีการกำหนดเป้าหมาย คือ การเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งรัฐบาลยังมีแนวคิดส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค-กระบือ สุกร เป็นช่องทางเพิ่มรายได้ควบคู่กับการทำการเกษตร นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำ “Sandbox ปศุสัตว์” พิจารณากำหนดพื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย มีการควบคุมโรคสัตว์ ให้เป็นโครงการนำร่อง ขณะเดียวกัน ก็ให้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหาช่องทางส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดต่างประเทศได้ที่ต้องการนำเข้าโคอยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรี ยังย้ำว่าวันนี้ ต้องเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรและฝ่ายบริหาร คือรัฐบาล มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมหารือด้วย เพื่อช่วยกันหาช่องทางสร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกร ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสาน รวมทั้งต้องให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ริเริ่มไว้ คือ การปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด ที่สร้างมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ใช้ประกันเงินกู้และเป็นมรดกลูกหลานได้ รวมทั้ง ในโครงการ “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” แนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานไว้ ทั้งยังช่วยสร้างธนาคารอาหาร “Food Bank” ให้กับชุมชนด้วย

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube