fbpx
Home
|
ภูมิภาค

กาฬสินธุ์ควบคุมโรคด้วยกลไกเครือข่ายพหุภาคี

Featured Image
กาฬสินธุ์เดินหน้าป้องกันควบคุมโรคด้วยกลไกเครือข่ายพหุภาคี

 

 

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกเครือข่ายพหุภาคี เพื่อคนกาฬสินธุ์อยู่ดีมีสุข ประจำปี 2566 โดยมีนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นพ.วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจ.กาฬสินธุ์ นพ.ศิวบูรณ์ ศรีสงคราม รองอำนวยการ รพ.กาฬสินธุ์ พ.จ.ต.สำเนียง หวังเจริญ ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 51 แห่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 12 แห่ง กำนัน ประธาน อสม. ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ่ายโอนสถานีอนามัย ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพดำเนินการตามภารกิจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุม บำบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในระยะแรก ให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่พร้อมรับการถ่ายโอน ก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube