fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ขนส่งทางรางเผยปชช.เดินทางสงกรานต์ 2 วันแตะ 2.3 ล.คน

Featured Image
กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 สะสม 2 วัน (11 – 12 เมษายน 2566) รวมแล้วประมาณ 2.3 ล้านคน-เที่ยว

 

 

กรมการขนส่งทางราง เผยประชาชนเดินทางด้วยระบบรางช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 สะสม 2 วัน (11 – 12 เมษายน 2566) รวมแล้วประมาณ 2.3 ล้านคน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการร้อยละ 6.69 โดยเมื่อวาน (12 เมษายน 2566) มีผู้ใช้บริการระบบรางรวม 1,118,248 คน-เที่ยว ไม่มีเหตุอันตรายต่อการเดินรถไฟและรถไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมทั้งได้ประสานผู้ให้บริการระบบรางอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามแผนอำนวยความสะดวกฯ ของกระทรวงคมนาคม ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ระหว่าง 11 – 17 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา 2 วันคือ วันที่ 11 – 12 เมษายน 2566 มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 2,296,694 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 164,758 คน-เที่ยว หรือน้อยกว่าประมาณการร้อยละ 6.69 (ประมาณการ 2 วัน 2,461,452 คน-เที่ยว แบ่งเป็นรถไฟ 163,611 คน-เที่ยวและรถไฟฟ้า 2,297,841 คน-เที่ยว)

 

ประกอบด้วย รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 153,941 คน-เที่ยว แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 66,388 คน-เที่ยว และผู้โดยสารเชิงสังคม 87,553 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกสะสม 85,844 คน-เที่ยว และขาเข้า 68,097 คน-เที่ยว ซึ่งพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 47,513 คน-เที่ยว (ขาออก 24,290 คน-เที่ยว และขาเข้า 23,223 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 43,372 คน-เที่ยว (ขาออก 27,028 คน-เที่ยว และขาเข้า 16,344 คน-เที่ยว) สายเหนือ 31,341 คน-เที่ยว (ขาออก 18,321 คน-เที่ยว ขาเข้า 13,020 คน-เที่ยว) สายตะวันออก 21,181 คน-เที่ยว (ขาออก 10,859 คน-เที่ยว ขาเข้า 10,322 คน-เที่ยว) และสายมหาชัย/แม่กลอง 10,534 คน-เที่ยว (ขาออก 5,346 คน-เที่ยว ขาเข้า 5,188 คน-เที่ยว)

 

และระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) สะสม 2 วัน มีผู้ใช้บริการแล้ว 2,142,753 คน-เที่ยว ประกอบด้วย Airport Rail Link 112,002 คน-เที่ยว สายสีแดง 37,372 คน-เที่ยว สายฉลองรัชธรรม(สีม่วง) 74,095 คน-เที่ยว สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 640,555 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,278,729 คน-เที่ยว

 

ทั้งนี้ พบว่า เมื่อวาน (วันที่ 12 เมษายน 2566) ซึ่งเป็นวันสองของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 มีประชาชนมาใช้บริการระบบราง รวมจำนวน 1,118,248 คน-เที่ยว ลดลงจากวันที่ 11 เมษายน 2566 จำนวน 60,198 คน-เที่ยว หรือลดลงร้อยละ 5.38 และน้อยกว่าประมาณการ 43,968 คน-เที่ยว (ประมาณการวันที่ 12 เมษายน 2566 จำนวน 1,162,216 คน-เที่ยว) หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.78 แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 81,377 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) จำนวน 1,036,871 คน-เที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. รถไฟระหว่างเมืองของ รฟท. ให้บริการรวม 227 ขบวน (รวมขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 4 ขบวน คือ ขบวน 5 กรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ขบวน 967 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุดรธานี ขบวน 977 กรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี และขบวน 955 กรุงเทพอภิวัฒน์-ศิลาอาสน์ มีผู้โดยสารใช้บริการรวม 2,912 คน-เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 81,377 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 5,402 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 6.23 (ประมาณการ 86,779 คน-เที่ยว) แบ่งเป็นผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 35,793 คน-เที่ยว และเชิงสังคม 45,584 คน-เที่ยว โดยมีผู้โดยสารขาออกจำนวน 45,802 คน-เที่ยว และผู้โดยสารขาเข้า 35,575 คน-เที่ยว โดยพบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 25,409 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 12,945 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 12,464 คน-เที่ยว) รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ใช้บริการ 22,720 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 14,138 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 8,582 คน-เที่ยว) สายเหนือ 17,101 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 10,258 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 6,843 คน-เที่ยว)

 

สายตะวันออก 10,568 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 5,647 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 4,921 คน-เที่ยว) และสายแม่กลองและมหาชัย 5,579 คน-เที่ยว (ผู้โดยสารขาออก 2,814 คน-เที่ยว ผู้โดยสารขาเข้า 2,765 คน-เที่ยว)

 

2. ระบบรถไฟฟ้า ให้บริการเดินรถไฟฟ้ารวม 2,643 เที่ยว (รวมบริการเสริม 26 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการรวมจำนวน 1,036,871 คน-เที่ยว น้อยกว่าประมาณการ 38,566 คน-เที่ยว หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 3.59 (ประมาณการ 1,075,437 คน-เที่ยว) ประกอบด้วย รถไฟฟ้า Airport Rail Link ให้บริการ 222 เที่ยว (รวมเสริม 7 เที่ยว) จำนวน 54,709 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ให้บริการ 230 เที่ยว จำนวน 18,548 คน-เที่ยว (ไม่รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลต่อรถไฟสายสีแดง 91 คน) รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 316 เที่ยว จำนวน 35,111 คน-เที่ยว รถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 471 เที่ยว (รวมรถเสริม 11 เที่ยว) จำนวน 308,078 คน-เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) ให้บริการรวม 1,404 เที่ยว (รวมรถเสริมสายสุขมวิท 8 เที่ยว) มีผู้ใช้บริการจำนวน 620,425 คน- เที่ยว (สายสีเขียว 613,554 คน-เที่ยว และสายสีทอง 6,871 คน-เที่ยว) สำหรับด้านความปลอดภัย ไม่มีอุบัติเหตุรถไฟของ รฟท. และไม่มีเหตุรถไฟฟ้าขัดข้อง แต่อย่างใด ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางประสานผู้ให้บริการรถไฟฟ้า พิจารณาเพิ่มความถี่ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2566 นี้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube