Home
|
เศรษฐกิจ

ค้าชายแดน 8 เดือนโต 21.47% เร่งเปิดด่าน

Featured Image
กระทรวงพาณิชย์ เผย ค้าชายแดน 8 เดือนยังโตได้ 21.47% เร่งเปิดด่านให้มากที่สุด เพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้า

 

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ การค้าชายแดนและผ่านแดน เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 154,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 88,234 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.18 และการนำเข้ามูลค่า 66,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.89 โดยในช่วง 8 เดือนของปี มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,153,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 682,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.11 และการนำเข้ามูลค่า 471,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.98

 

อย่างไรก็ตามเมื่อแยกเป็นเฉพาะการค้าชายแดนกับ 4 ประเทศ (มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว) ในเดือนสิงหาคม 2565 มีมูลค่าการค้ารวม 91,974 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 56,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.63 และการนำเข้ามูลค่า 35,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.09 โดยมาเลเซียยังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่การค้าชายแดนในช่วง 8 เดือนแรกของปีคิดเป็นมูลค่า 710,580 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 21.47

 

สำหรับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม (จีน เวียดนาม สิงคโปร์) เดือนสิงหาคม 2565 มีมูลค่ารวม 62,322 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 31,385 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.62 และการนำเข้ามูลค่า 30,937 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.66 ในช่วง 8 เดือนแรกคิดเป็นมูลค่า 443,293 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.89

 

โดยปัจจัยที่ทำให้การค้าชายแดนของไทยยังขยายตัวได้ดีคือค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนค่า ช่วยให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้มากขึ้น โดยล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2565 ค่าเงินบาทอ่อนค่าที่ระดับ 36.928 บาท/เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นและความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงของไปยังสปป.ลาว และเมียนมา ขยายตัวเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเริ่มฟื้นตัว ส่งผลต่อการขยายตัวภาคการผลิตและการบริโภค

 

ทำให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะมาเลเซีย มีการนำเข้าสินค้ารถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 389.42 และยางรถยนต์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ131.42 ในขณะที่การดำเนินงานของกระทรวงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผลักดันเปิดจุดผ่านแดนเพื่อขนส่งสินค้าภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีจุดผ่านแดนฝั่งไทยเปิด 69 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ และจะมีการเร่งดำเนินการเจรจาให้เปิดด่านอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยยังคงเป้าหมายการส่งออกชายแดนรวมและผ่านแดนรวมที่มูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท หรือ ขยายตัว 5% เช่นเดิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube