Home
|
เศรษฐกิจ

กรมเจรจาฯ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบดีเด่น

Featured Image
กรมเจรจาฯ คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น จากโครงการ DTN Business Plan Award ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน

 

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็น 1 ใน 7 หน่วยงานของส่วนราชการระดับกรม ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเภทรางวัล โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมอบรางวัล โดยนางอรมน กล่าวว่า กรมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการดำเนินนโยบายโดยยึดหลักการด้านความเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน โดยกรมได้ดำเนินโครงการ DTN Business Plan Award

 

“ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร SMEs วิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปทั่วประเทศ ให้มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก FTA กลยุทธ์การตลาด การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจของกรมและบุคลากรทุกคน และเป็นแรงผลักดันให้กรมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

 

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานตามภารกิจ โดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube