Home
|
เศรษฐกิจ

โครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

Featured Image
ผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือ ขานรับเข้าร่วมโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างคับคั่ง

 

 

ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดขึ้น เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้กับตัวแทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ จำนวน 105 คน

 

รองศาสตราจาย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี  ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานสะอาด เปิดเผยว่าการจัดอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 5 แล้ว หลังจากที่จัดอบรมขึ้นใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และ ภาคใต้

 

ดังนั้นการอบรมครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคมนี้จึงเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว โดยในการจัดอบรมทั้ง 4 ครั้งที่ผ่านมา มีผลตอบรับดีมาก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอด พัฒนาชุมชน อาทิ ตัวแทนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา กำลังดำเนินการจัดทำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านขึ้น เนื่องจากในหมู่บ้านหลายแห่งมีน้ำประปาไม่ทั่วถึง ขณะเดียวกันผู้นำท้องถิ่นอีกหลายคนสนใจจะนำโซลาร์ปั๊มไปติดตั้งในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยสูบน้ำเข้านา

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง กล่าวต่อว่า สำหรับการอบรมครั้งนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเหมือนเช่นเคย ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมอบรม จะเข้าใจถึงความสำคัญของแสงอาทิตย์และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การออกแบบติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ประกอบกับการได้เรียนรู้จาก อุปกรณ์จริง ทั้งชุดฝึกปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดฝึกโซล่ารูฟ และชุดฝึกการผลิตไฟฟ้าชีวมวล

 

ซึ่งความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เข้มข้น จะทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึงและเข้าใจหลักการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ จนสามารถติดตั้งใช้ได้จริงด้วยตนเอง  โดยอาจกลับไปทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปในที่อยู่อาศัย ติดตั้งโซลาร์ปั้มในพื้นที่ทางการกษตรซึ่งจะสามารถสูบน้ำเข้าพื้นที่ไร่ สวนได้ โดยไม่ต้องเดินสายไฟ และใช้ในชุมชนด้านการเกษตร ขณะเดียวกันตนก็มุ่งหวังว่า ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะนำความรู้?ไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจส่งต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ ในภาคเหนือ

 

หัวหน้าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ย้ำด้วยว่า เพื่อให้การอบรมสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ เราจะมีการทดสอบผู้เข้าอบรมทั้งหมดภายหลังการอบรมเพื่อต้องการทราบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจเนื้อหาอย่างไรและสามารถนำพลังงานทางเลือกไปติดตั้งและต่อยอดในชุมชนได้หรือไม่ โดยหากใครผ่านบททดสอบและได้คะแนนสูงสุด ทางโครงการ ฯ จะมอบชุดฝึกปฏิบัติให้ 1 ชุด ซึ่งจะสามารถทราบผลทันที หลังการสอบเสร็จ ส่วนการส่งมอบชุดฝึกปฏิบัตินั้น ทางโครงการ ฯ จะส่งมอบทันที เมื่อทางชุมชน ที่ได้รับเลือกมีความพร้อม

 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทางเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ให้จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมความสามารถในด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานจากชีวมวล เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ชุมชน โดยให้จัดอบรมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 5 พื้นที่ พื้นที่ละ 100 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube