Home
|
เศรษฐกิจ

“ชัยวุฒิ” ย้ำพร้อมพัฒนาระบบกม.ดันไทยรับยุคดิจิทัล

Featured Image
“รมว.ดีอีเอส” ย้ำพร้อมพัฒนาระบบ กฎหมาย ผลักดันไทยรองรับยุคดิจิทัล

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ เศรษฐกิจดิจิทัล อนาคตประเทศไทย ว่า ทุกอย่างยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและรวดเร็วบนโลกยุคดิจิทัล ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ สังคม และระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

 

ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตมีการกรองรับที่รอบด้านและมีสปีดที่ดี นอกจากเรื่องการพัฒนาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัย เพื่อป้องกันการโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ โดยในประเทศไทยถือว่ามีระบบป้องกันที่ดีในระดับหนึ่ง ไม่เหมือนประเทศอื่นๆ ที่ถูกแฮกข้อมูล

 

อย่างไรก็ตามในอนาคตทางกระทรวงจะเร่งปูพื้นฐานทางข้อกฎหมายกฎข้อบังคับเราไปถึงมาตรการต่างๆ ในการสนับสนุนภาคเอกชนและภาครัฐในการเข้าสู่ยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างยังยืนบนการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความรวดเร็ว

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube