fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ครม.เห็นชอบแก้พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนที่ดินฯ

Featured Image
ครม.เห็นชอบการแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนที่ดินฯ-ไม่ตัดสิทธิผู้ได้เงินค่าทดแทนแม้ขอรับเงินจากการเวนคืนพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

 

 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่…) พ.ศ…. โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562

 

เพื่อแก้ไขบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการขอรับทรัพย์สินหรือเงินของเจ้าของ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางส่วนเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับความคุ้มครองในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่างเป็นธรรม

 

สำหรับบทบัญญัติที่มีการแก้ไข ประกอบด้วย การกำหนดให้ในการรื้อถอนโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาฯ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าของทรัพย์มารับทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่รื้อถอนคืนไปภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเจ้าของไม่มารับทรัพย์สินคืนไป ให้เจ้าหน้าที่ขายทรัพย์สินนั้นโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรแล้วนำเงินที่ได้จากการขายส่งคืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน หากเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ขยายทรัพย์สินนั้นและเจ้าของมารับคืน ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สินนั้นให้แก่เจ้าของไป

 

ในส่วนนี้ได้แก้ไขจากเดิมที่กฎหมายได้กำหนดว่า กรณีที่เจ้าของไม่ได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินที่เจ้าหน้าที่เก็บรักษาไว้ ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีการรื้อถอนหรือขนย้าย ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  ประเด็นต่อมาที่มีการแก้ไข คือ ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับภายใน 5 ปี นับแต่วันที่มีสิทธิขอรับเงินค่าทดแทนหรือนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดหรือนับแต่วันที่ได้ฝากเงินไว้ ให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ถอนเงินค่าทดแทนที่วางไว้ต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้ที่ธนาคารออมสิน เพื่อส่งคืนคลัง โดยไม่ตัดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่จะยื่นคำร้องขอรับเงินค่าทดแทนคืนภายหลังจากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

 

ส่วนนี้แก้ไขจากบทบัญญัติเดิมที่กำหนดว่า เงินค่าทดแทนที่วางไว้ถ้าผู้มีสิทธิไม่ไปขอรับเงินภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งหรือวันที่ปิดประกาศ ให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

 

นอกจากนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้บุคคลผู้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลครอบคลุมถึงผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในทุกกรณี โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลและมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน ซึ่งผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ได้แก่

 

เจ้าของที่ดินที่ต้องเวนคืน เจ้าของโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเจ้าของต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ในที่ดิน หรือผู้เช่าช่วงที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นในที่ดินที่ต้องเวนคืน บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางวางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ  สายไฟฟ้าผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนและผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องออกจากอสังหาฯ ที่ต้องเวนคืน ในส่วนนี้ แก้ไขจากบทบัญญัติเดิมที่กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งอสังหาฯโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลและมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube