Home
|
เศรษฐกิจ

กรมพัฒน์ฯเร่งนิติบุคคลนำส่งงบการตามกำหนด

Featured Image
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งนิติบุคคลนำส่งงบการตามกำหนด พร้อมอำนวยความสะดวกส่งผ่านออนไลน์

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต้องเตรียมจัดทำและนำส่งงบการเงิน เพื่อให้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ต้องนำส่งงบการเงินภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิด รอบปีบัญชี คือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับบริษัทจำกัด

 

และบริษัทมหาชนจำกัด ต้องนำงบการเงินเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดรอบปีบัญชี บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม หลังจากนั้นทั้งบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 

สำหรับสมาคมการค้า และหอการค้ามีหน้าที่นำงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 120 วันและต้องนำส่งงบดุลนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 30 วัน

 

โดยปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินจำนวนกว่า 740,000 ราย และร้อยละ 99 เลือกยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่กรมฯ เผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว

 

ขณะเดียวกันภาครัฐสามารถนำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปประเมินทิศทางและวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศได้ทันที ซึ่งจะเห็นได้ว่าในอดีตงบการเงินที่ยื่นในรูปแบบเอกสารนั้น กว่าจะนำไปวิเคราะห์หรือประมวลผลจะใช้เวลานานทำให้เสียโอกาสในทางธุรกิจ แต่การยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ในปัจจุบันสามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

 

ซึ่งหากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมดแล้ว การยื่นรูปแบบเอกสารก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการบริหารจัดการเอกสาร ทั้งด้านสถานที่จัดเก็บ และการดูแลรักษา รวมทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการ ลดปริมาณการใช้กระดาษ และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

 

ซึ่งกรมฯ ขอให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบ DBD e-Filing จะเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่การค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube