Home
|
เศรษฐกิจ

ครม.เข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินเอาผิดผู้ประกอบการ

Featured Image
ครม.รับทราบข้อเสนอแนะป.ป.ช. ป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน มอบกระทรวงคมนาคมบูรณาการแก้ไขปัญหา บังคับใช้กฎหมายเอาผิด ลงโทษผู้ประกอบการ

 

น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ (28 ธ.ค.64) รับทราบข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(คณะกรรมการป.ป.ช.) โดยให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาประกอบด้วย การบังคับใช้กฎหมายให้สามารถเอาผิดและลงโทษผู้ประกอบการที่บรรทุกน้ำหนักเกินได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในการจับกุมผู้กระทำความผิดให้เจ้าพนักงานทางหลวงแจ้งต่อพนักงานสอบสวนด้วยว่า ขอให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการรถบรรทุกในฐานะผู้ใช้  จ้าง  วาน ของผู้ขับขี่รถบรรทุกคันก่อเหตุ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 84 ด้วย

ขณะเดียวกันยังให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(เอ็มโอยู) ในการควบคุม กำกับ ดูแลถนนในแต่ละเขตความรับผิดชอบอย่างบูรณาการ เพื่อจัดการกับรถบรรทุกที่กระทำความผิดอย่างเข้มงวด รวมทั้งการอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และการจับกุมผู้กระทำความผิดให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและควบคุมการใช้ถนนของรถบรรทุก และจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ยังให้มีการออกมาตรการให้รถบรรทุกมีใบชั่งระบุน้ำหนักตั้งแต่ต้นทางให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ท่าเรือ นิคมอุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรม และรถบรรทุกต้องจัดให้มีป้ายแสดงน้ำหนักที่บรรทุกจริงขณะวิ่งด้วย พร้อมทั้งช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเมื่อพบผู้กระทำความผิด รวมทั้งให้ผลักดันการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติมาใช้ในการดำเนินการ เช่น เทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกโดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ความเร็วสูง(High-Speed Weigh-In-Motion : HSWIM) และเทคโนโลยีการตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุกชนิดติดตั้งใต้สะพาน(Bridge Weigh-In-Motion:BWIM) มาใช้ในการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อลดปฏิสัมพันธ์และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการชั่งน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ

คณะกรรมการป.ป.ช.ยังเสนอแนะให้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่มีปัญหาการทุจริต การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube