fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

“ศักดิ์สยาม”ลงนามความร่วมมือคมนาคมไทย-ฝรั่งเศส

Featured Image
กระทรวงคมนาคม ลงนามความร่วมมือสาขาคมนาคมขนส่งร่วมกับฝรั่งเศส แลกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาด้านการขนส่ง

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามปฏิญญาแสดงเจตจำนงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในนามของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางนิเวศวิทยา กำกับดูแลการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง

 

จากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนาน ประกอบกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 

โดยทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างกันเช่นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยินดีให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ประเทศไทยและฝรั่งเศสได้ร่วมลงนามอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างไทยและฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์ เพื่อการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกัน

 

โดยการแลกเปลี่ยนนโยบายและประสบการณ์ด้านการขนส่งทางราง เมื่ออนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างไทยกับฝรั่งเศสหมดอายุลง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นชอบให้มีการจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งฉบับใหม่ คือ ปฏิญญาแสดงเจตจำนงฯ ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาคมนาคมขนส่ง

 

โดยมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งมุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับ การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืน อาทิ การขนส่งทางราง การขนส่งมวลชนในเมือง การขนส่งด้วยเทคโนโลยีสะอาด การขนส่งหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ การขนส่งทางทะเล ทางหลวง และความปลอดภัยทางถนน รวมถึงมุ่งมั่นกระชับการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจทั้งในส่วนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่มีต่อนโยบายการขนส่ง การบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้ง การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

โดยการดำเนินการความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจหลักของ กระทรวงคมนาคมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านการขนส่งที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน คือ “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” รวมถึงดำเนินโครงการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกรูปแบบของการขนส่ง ส่งเสริม ความเชื่อมโยงภายในประเทศและระหว่างภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

 

ทั้งนี้ การลงนามในปฏิญญาแสดงเจตจำนงฯ ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของ ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของทั้งสองฝ่ายในสาขาคมนาคมขนส่งอย่างครอบคลุมและยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube