Home
|
เศรษฐกิจ

สบน.ร่วมกับภาครัฐคืนภาษีวอลเล็ตสบม.

Featured Image
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับกรมสรรพากร ผนึกกำลังภาครัฐยกระดับบริการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเป็นครั้งแรกที่ผู้ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์สามารถขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยพันธบัตรที่ซื้อจากตลาดรองในส่วนที่ได้รับยกเว้นผ่านวอลเล็ต สบม.

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สบน. พัฒนาต่อยอดการลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับบริการภาครัฐโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับยกเว้นภาษีและได้รับเงินคืนจะเป็นผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ในตลาดรองผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลภาษีกับกรมสรรพากร ทำให้สามารถตรวจสอบการหักภาษีตามจำนวนวันที่ถือครองจริง โดยหากได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเข้าวอลเล็ต สบม. ประมาณ 10 วันทำการ หลังจากได้รับดอกเบี้ย การดำเนินการในครั้งนี้ นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับผู้ลงทุนอัตโนมัติ ซึ่งผู้ลงทุนยังสามารถเรียกดูรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้จากวอลเล็ต สบม. แล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงานให้กับทุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านตลาดรองอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถซื้อขายพันธบัตรและใช้บริการขอคืนภาษีอัตโนมัติผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่บัดนี้ต้นไป โดยผู้ที่เคยยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประชาชน (Dip chip) ที่ธนาคารกรุงไทยแล้วสามารถสแกนใบหน้าในแอปพลิเคชัน และทำธุรกรรมตลาดรองได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ซึ่งผู้ลงทุนจะสามารถทราบราคาพันธบัตร ตรวจสอบรายละเอียดและสถานะธุรกรรม และรายการที่หักภาษีทั้งแบบรายรุ่นและรายปีภาษีได้ทันทีผ่านวอลเล็ต สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง สบน. ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ และขอให้ติดตามข่าวสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ http://www.pdmo.go.th และ Facebook ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube