Home
|
อาชญากรรม

ไทยเผยความสำเร็จจากความร่วมมือเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่

Featured Image
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความสำเร็จจากความร่วมมือเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง พร้อมส่งไม้ตำแหน่งประธานให้เวียดนามต่อยอดความร่วมมือ 5 ประเด็น ในปีต่อไป

 

 

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ฐานะประธานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มน้ำโขง เปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและผู้ประสานงาน เครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มน้ำโขง หรือ MBDS EB&CC พร้อมผู้เเทนผู้บริหารสาธารณสุขจาก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวังโรค และกิจกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ก่อตั้งเครือข่ายนี้ ตลอดจนการหารือเพื่อต่อยอดความร่วมมือในอนาคตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมตามกระแสโลกาภิวัตน์ ณ โรงแรม OZO North Pattaya จังหวัดชลบุรี

 

นพ.โสภณ กล่าวว่า การประชุมเครือข่าย MBDS EB&CC ในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปี 2565 ในวาระที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มน้ำโขง มาครบ 1 ปี ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสทำให้สามารถรับมือหรือติดต่อประสานงานกรณีเร่งด่วนได้ดียิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่และมาตรการป้องกันโรค ตัวอย่างเช่น โรคฝีดาษวานรรายแรกในไทยที่หลบหนีไปยังประเทศกัมพูชา

 

 

ในที่ประชุมได้เห็นชอบใน 5 ประเด็นความร่วมมือของเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคลุ่มน้ำโขง คือ สนับสนุนการขยายพื้นที่หรือเครือข่ายหน่วยงานในการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคและเหตุการณ์ผิดปกติตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม) หรือ One Health, บูรณาการงานสื่อสารความเสี่ยงให้หลากหลายภาษา โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน

 

 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ รวมถึงส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการในนามเครือข่าย MBDS, การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโควิด 19, รวมถึงจัดทำข้อเสนอแผนการดำเนินงานในภาพรวมระดับภูมิภาคในระยะต่อไป

 

ทั้งนี้ ได้เเสดงความยินดีกับผู้แทนประเทศเวียดนามสำหรับการหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มน้ำโขง หรือ MBDS ต่อจากประเทศไทยในปี 2566 นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube