fbpx
Home
|
อาชญากรรม

เลขาธิการป.ป.ส.บินถกโซเดียมไซยาไนด์กับเพื่อนบ้านอาเซียน

Featured Image
เลขาธิการ ป.ป.ส. บินถกโซเดียมไซยาไนด์กับเพื่อนบ้านอาเซียน เร่งความร่วมมือควบคุม

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters : ASOD) ครั้งที่ 43 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ชาติและสำนักงานเลขาธิการอาเซียน โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นการประชุมแบบพบปะกันครั้งแรกของ ASOD ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่าการประชุม ASOD เป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านยาเสพติด ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

ในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในห้วงปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเน้นย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการควบคุมสารโซเดียมไซยาไนด์ สารเบนซิลคลอไรด์ และสารเบนซิลไซยาไนด์ ที่ถูกลักลอบนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญในภูมิภาค พร้อมกันนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้เรียกร้องให้ทุกประเทศเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตราและเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารเคมีต่าง ๆ

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารโซเดียมไซยาไนด์เข้าไปในแหล่งผลิตยาเสพติด นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ และผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-NARCO) ในรอบปีที่ผ่านมา

 

นอกจากการประชุมเต็มคณะแล้ว ระหว่างการประชุม ASOD ครั้งที่ 43 คณะผู้แทนไทยยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่าง ASOD กับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ และการประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามสาขาความร่วมมือด้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานร่วมของการประชุมระหว่าง ASOD กับประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยด้านปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube