fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

24 เมษายน วันเทศบาล

Featured Image

          วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็น วันเทศบาล พอได้ยินคำว่า “เทศบาล” คงมีหลายคนที่อาจจะเข้าใจผิดว่าคือพี่ๆเจ้าหน้าที่ ที่เก็บขยะ จะบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียว เพราะเทศบาลคือเขตการปกครองรูปแบบหนึ่ง หรือหมายถึงองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารเขตพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญมากๆกับเรา วันนี้วันที่ 24 เมษายน เราจะพาทุกคนไปย้อนดูประวัติที่มาและความสำคัญของเทศบาลไปพร้อมๆกัน 

          วันเทศบาล หลักๆมีที่มาของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การบริหารแผ่นดิน เริ่มจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 

          ต่อมาเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ.2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2476 ซึ่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล จนกระทั่งได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน  

          ในบรรดาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างดีที่สุด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างความเจริญต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมือง 

          ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตนเอง เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

          กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้วันที่ 24 เมษายนของทุกปี เป็น วันเทศบาล 

          เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่น้อยคนที่จะให้ความสนใจ ยังไงรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองโดยเฉพาะคนที่สนใจอยากสอบราชการยิ่งต้องรู้ ติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ที่ ไอ.เอ็น.เอ็น 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล 

เทศบาลปากเกร็ด 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube