Home
|
ไลฟ์สไตล์

2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย

Featured Image

          อนุรักษ์มรดกไทย เชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินมาบ้างจากการเรียน จากโฆษณาว่าให้ช่วยอนุรักษ์มรดกความเป็นไทยไว้ ไม่งั้นวันหนึ่งมันจะหายไป ว่าแต่ มรดกไทย คืออะไร มีนิยามว่าอย่างไร ไปรู้ความหมายพร้อมๆกัน เพราะวันนี้ 2 เมษายน คือ วันอนุรักษ์มรดกไทย 

          มรดกไทยคืออะไร 

          คณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทย ได้มีมติเห็นชอบ ให้คำจำกัดความว่ามรดกไทยคือ  “มรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ ซึ่งได้แก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณสถาน วรรณกรรม ศิลปหัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี ตลอดจนถึงการดำเนินชีวิตและคุณค่าประเพณีต่างๆ อันเป็นผลผลิตร่วมกันของผู้คนในผืนแผ่นดินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา”

          ที่มาของวันมรดกไทย 

          วันนี้เริ่มต้นช่วงคณะรัฐมนตรีของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย 

          สาเหตุที่เลือกวันนี้เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ 

          วันนี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติมากยิ่งขึ้น

          ประเภทของมรดกไทย 

 • โบราณวัตถุ  วัตถุโบราณที่เป็นมรดกเชิงวัฒนธรรมอันล้ำค่า แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ของบรรพชนในอดีต 
 • นาฏศิลป์และดนตรี ศิลปวัฒนธรรมที่ได้พัฒนาดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ท่วงท่า ทำนอง ที่ผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว
 • โบราณสถาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่มนุษย์ได้ก่อสร้างขึ้น เป็นประโยชน์ต่อศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
 • วรรณกรรม วรรณคดีหรือศิลปะ ที่เป็นผลงานอันเกิดจากการคิด และจินตนาการ แล้วเรียบเรียง นำมาบอกเล่า บันทึกขับร้อง หรือสื่อออกมาด้วยวิธีต่าง ๆ
 • ศิลปหัตถกรรม งานฝีมืออันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเพื่อใช้ประกอบอาชีพ ความเชื่อ ล้วนเป็นสิ่งที่งดงาม ไม่ว่าจะเป็น ปั้น หล่อ ทอ เย็บปัก แกะสลัก ก่อสร้าง วาดภาพ 
 • ประเพณีต่างๆ ประเพณีของไทยไม่ว่าจะส่วนบุคคลเช่น การบวช การทำบุญ หรือประเพณีทางศาสนาเช่น ลอยกระทง ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นมรดกของไทย 

          มรดกโลกของไทย 

          รู้หรือไม่ว่าประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแค่ 5 อย่าง และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเท่านั้น ยังไม่มีมรดกทางภูมิปัญญาที่ถูกขึ้นทะเบียนเลย 

          มรดกโลกทางวัฒนธรรม

 • เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร
 • นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร
 • แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

          มรดกโลกทางธรรมชาติ 

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
 • ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 

          ประเทศไทยเคยจะขอยื่น โขนกับนวดแผนโบราณ หากใครจำได้ที่เคยเป็นข่าวในอดีต และยังมีอีกหลายสถานที่ที่อยู่ในช่วงระหว่างพิจารณา 

          อนุรักษ์มรดกไทยคงไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันคนละนิดละหน่อย อย่างน้อยเวลาไปเที่ยวก็ไม่ไปทำลาย แค่นี้ก็ช่วยอนุรักษ์มรดกไทยไว้ได้แล้ว 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube