Home
|
ไลฟ์สไตล์

2 กุมภาพันธ์ วันเกษตรแห่งชาติ

Featured Image

          วันเกษตรแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรกรรมและเกษตรกรไทย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรรม 

วันเกษตรแห่งชาติ

          โดยวันเกษตรแห่งชาติ มีจุดเริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2453 ถึง พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสนับสนุนและโปรดเกล้าฯ ให้การจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชยการ ซึ่งมีการทำโรงนาสาธิตให้ประชาชนดูเป็นตัวอย่าง พร้อมประกวดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช ซึ่งในปัจจุบัน คือ “งานเกษตรแห่งชาติ”

          ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดงานเกษตร จึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติขึ้น โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทำให้มีการจัดงานติดต่อกันเรื่อยมา เป็นประจำทุกปี โดยมีจุดประสงค์จะให้ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเกษตรกร ได้เรียนรู้พัฒนาการวิชาการใหม่ๆ และเน้นนโยบายที่จะให้เกษตรทุกภาคได้รับความก้าวหน้า 

          ด้วยเหตุนี้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงกำหนดให้เป็นวันเกษตรแห่งชาติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างเรียกชื่องานนี้ว่า “งานเกษตรแฟร์” ในปัจจุบัน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube