fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

ความสำคัญของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายต่อองค์กรยุคใหม่

Featured Image

          ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต จะเป็นสิ่งที่นำพาความสะดวกสบายมาให้ แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล ยิ่งต้องเจอกับความเสี่ยงหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ดี จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรได้ บทความนี้จะพาทุกคนมาดูกันว่า อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย มีความสำคัญต่อองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างไร

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย คืออะไร

          อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security Device) คือ อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีจุดประสงค์และวิธีการทำงานที่แตกต่างกันไป 

ประเภทของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ควรรู้จัก 

 • ไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเข้า-ออกของข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในถูกโจรกรรมหรือเสียหายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
 • ระบบตรวจจับและป้องกันภัยคุกคาม (Intrusion Detection and Prevention System: IDPS) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น ไวรัส มัลแวร์ การโจมตีแบบ Denial-of-Service (DoS) เป็นต้น
 • ระบบป้องกันไวรัส (Antivirus) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันไวรัส มัลแวร์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่น ๆ
 • ระบบป้องกันมัลแวร์ (Anti-malware) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับและป้องกันมัลแวร์ประเภทต่าง ๆ เช่น ไวรัส เวิร์ม สปายแวร์ โทรจันม้าโทรเลข เป็นต้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชัน (Application Security) เป็นระบบที่ทำหน้าที่ปกป้องแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีแบบ Cross-site Scripting (XSS) การโจมตีแบบ SQL Injection เป็นต้น
 • ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล (Data Security) เป็นระบบที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูล การสูญหายของข้อมูล เป็นต้น

ความสำคัญของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 • ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น: ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรได้ เช่น การโจมตีแบบ Denial-of-Service (DoS) สามารถทำให้เว็บไซต์ขององค์กรล่มได้ การโจรกรรมข้อมูลสามารถทำให้องค์กรสูญเสียข้อมูลสำคัญได้ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามเหล่านี้ ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น
 • ปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ: องค์กรยุคดิจิทัลมีข้อมูลสำคัญทางธุรกิจมากมาย เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการเงิน ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญเหล่านี้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น การโจรกรรมข้อมูล การทำลายข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
 • ลดความเสี่ยงทางการเงิน: ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อการเงินขององค์กรได้ เช่น การโจรกรรมข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่ การถูกปรับจากการที่องค์กรเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามเหล่านี้ ทำให้องค์กรลดความเสี่ยงทางการเงินได้
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร: ภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรได้ เช่น การถูกโจรกรรมข้อมูลลูกค้าสามารถทำให้องค์กรสูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้า การถูกแฮ็กเว็บไซต์สามารถทำให้องค์กรสูญเสียความน่าเชื่อถือ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสามารถช่วยปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามเหล่านี้ ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ

          โดยสรุปแล้ว อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรยุคดิจิทัล ทั้งช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น พร้อมช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางการเงิน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งนอกจากการมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพแล้ว องค์กรควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ควบคู่กันไป เช่น นโยบายความปลอดภัยเครือข่าย หรือการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube