Home
|
ไลฟ์สไตล์

10 มกราคม วันสันนิบาตชาติ

Featured Image

          วันสันนิบาตชาติ ตรงกับวันที่ 10 มกราคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกภายหลังจากการประชุมสันติภาพปารีส หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้ยุติลง โดยมีประธานาธิบดีวูดโรว์  วิลสัน (Woodrow Wilson) ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นองค์การที่แก้ปัญหากรณีพิพาทระหว่างประเทศด้วยสันติวิธีและดำรงสันติภาพอันถาวร วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดขององค์การสันนิบาตชาติคือการดำรงสันติภาพและป้องกันสงครามในอนาคต โดยมีหลักการในความร่วมมือกัน ดังนี้

  1. ร่วมมือกันรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  2. เป็นองค์การกลางในการตัดสินชี้ขาดกรณีพิพาทระหว่างประเทศ
  3. ร่วมมือกันดำเนินการลดกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์
  4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเปิดสัมพันธ์ทางการทูต

          โดยกติกาสัญญาของสันนิบาตชาติได้ถูกลงนามเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 ซึ่งเป็นส่วนที่หนึ่งของสนธิสัญญาแวร์ซาย และมีผลบังคับใช้ร่วมกับสนธิสัญญาอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1920

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube