Home
|
ไลฟ์สไตล์

24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 ไทยประกาศให้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่

Featured Image

          ย้อนเหตุการณ์วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 (ค.ศ. 1940) ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพื่อให้เป็นสากลและสอดคล้องกับนานาอารยประเทศ แทนวันที่ 1 เมษายน โดยคำประกาศนี้มีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2483 หรือวันนี้ในอดีตนั่นเอง โดยมีเหตุผลสำคัญ 4 ประการ คือ

  1. เป็นการไม่ขัดกับหลักพุทธศาสนาในด้านการนับวัน เดือน และการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญ
  2. เป็นการเลิกวิธีนำเอาลัทธิพราหมณ์มาคร่อมศาสนาพุทธ
  3. ทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก
  4. เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรม คตินิยม และจารีตประเพณีของชาติไทย

          และจากประกาศดังกล่าวทำให้ตั้งแต่นั้นมา ประเทศไทยได้ถือเอาวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่จวบจนปัจจุบัน 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube