fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

Featured Image

          วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับวันคนพิการสากล จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 ที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ (World Programme of Action concerning Disabled Persons) พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี 

          จุดประสงค์ของการจัดตั้งวันคนพิการสากลขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่อยู่บนพื้นฐานสิทธิอย่างเป็นรูปธรรมและได้มาตรฐานระดับสากล

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube