fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

เมื่อประสบปัญหาท้องไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ‘การทำแท้งถูกกฎหมาย’ ทำได้อย่างไร?

Featured Image

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มักอาจเรียกได้ว่าเป็นการท้องไม่พร้อม นำมาสู่ปัญหาในการยุติการตั้งครรภ์

          การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง 10-19 ปี โดยถืออายุ ณ เวลาที่คลอดบุตร ซึ่งอาจเกิดได้หลายปัจจัย เช่น การคุมกำเนิดที่ไม่เหมาะสม การเริ่มมีเพศสัมพันธ์ที่เร็วเกินไป การเข้าถึงความรู้ด้านเพศศึกษาหรือการแพทย์ได้ไม่ทั่วถึง หรือสังคมแวดล้อม ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่อ่อนไหวไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตาม

          ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือท้องก่อนวัยอันควรในประเทศไทยเดิมทีอัตราการเกิดในช่วงปี 2562 มีวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า 20 ปีให้กำเนิดบุตรกว่า 63,000 คน 

          ล่าสุดพบสถิติลดน้อยลงจากเดิมโดยช่วงอายุ 15 – 19 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 25 ต่อ 1,000 คน อายุ 10 – 14 อยู่ที่ 0.01 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นสถิติที่ลดลงทุกภูมิภาค เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลด้านเพศศึกษาและการสนับสนุนเรื่องของการคุมกำเนิดที่มากขึ้น โดยสามารถคุมกำเนิดฟรีได้หากมีอายุต่ำกว่า 20 ปี

ยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้งถูกกฎหมาย 

          ปัญหายุติการตั้งครรภ์เนื่องจากการท้องไม่พร้อมพบมากในอดีต ทำให้เกิดอันตรายต่อทั้งแม่และเด็ก และการเปิดคลินิกเถื่อน นำมาซึ่งการแก้กฎหมายอาญาในช่วงต้นปี 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือน ก.พ. 2564 หรือกว่า 2 ปีที่แล้ว โดยประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2564 ที่มีการแก้ไขใหม่ในมาตรา 301 และ 305 ระบุว่า

 • มาตรา 301 กำหนดให้หญิงทำให้ตนเองแท้งลูกหรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนแท้งลูกขณะมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ โดยที่ไม่เข้าเงื่อนไขอื่นๆ ตามมาตรา 305 มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • มาตรา 305 เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดแก่หญิงที่ทำให้ตนเองแท้ง หรือผู้ที่ทำให้หญิงแท้งโดยหญิงยินยอมหากเป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กระทำไม่มีความผิด

(1) จำเป็น เพราะรับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้น

(2) จำเป็นต้องกระทำเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากต่อทารกที่จะคลอด 

(3) หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีครรภ์เนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ กำหนดเพียงให้หญิง “ยืนยัน” ด้วยตนเอง 

(4) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ โดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งล่าสุด

(5) หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกินสิบสองสัปดาห์ แต่ไม่เกินยี่สิบสัปดาห์ ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

          ทั้งนี้ กรณีตามมาตรา 305 (1) – (3) หญิงสามารถทำแท้งได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุครรภ์ 

          ทว่าการทำแท้งถูกกฎหมายนั้นไม่ได้เป็นที่รู้และเข้าถึงกันในวงกว้าง และรวมไปถึงสถานที่รองรับนั้นยังไม่ครอบคลุมมากพอ จึงทำให้ผู้ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์นั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ หรือไม่ทราบในขั้นตอนที่จะยุติการตั้งครรภ์ ดังนั้นเราจะพามาดูขั้นตอนการยุติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือการท้องไม่พร้อม

ท้องไม่พร้อม ทำยังไง

           ในกรณีที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงแค่ในวัยรุ่น แต่หากใครที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์เนื่องด้วยปัจจัยข้างต้น สิ่งที่ควรทำก่อนยุติการตั้งครรภ์ คือ จำเป็นต้องมีการพูดคุยและปรึกษากับทางทีมแพทย์ โดยแพทย์จะต้องมีการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจในด้านอื่นร่วมด้วย เช่น ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ และตรวจหาความผิดปกติของมดลูก เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกวิธียุติการตั้งครรภ์ที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงหลังยุติการตั้งครรภ์

โดยขั้นตอนการยุติการตั้งครรถ์ สามารถทำได้ดังนี้

 1. เข้าปรึกษาแพทย์ สอบถามความพร้อมในการรับการตรวจเพื่อการยุติการตั้งครรภ์
 2. ตรวจสภาพร่างกายว่าสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้หรือไม่ เช่น ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อดูอายุครรภ์ ตรวจความผิดปกติของมดลูก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความผิดปกติของเด็ก เป็นต้น
 3. เข้ารับการยุติการตั้งครรภ์ หากประเมินแล้วสามารถทำได้ด้วยสองวิธีคือ 
 • การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ (เรียกว่า เครื่องดูดสุญญากาศ) 
 • การใช้ยา (ปัจจุบันมียารวมเม็ดเรียกว่า เมทตาบอล)

ซึ่งทั้งสองวิธีเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกยอมรับว่า มีความปลอดภัยสูงและทำแท้งได้สำเร็จ

หากใครต้องการคำปรึกษาสำหรับการยุติการตั้งครรภ์สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง

 • สายด่วน 1663 หรือเฟสบุ๊ค 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม
 • ปรึกษาเว็บไซต์เครือข่ายยุติการตั้งครรภ์ RSAThai.org
 • เว็บไซต์ https://womenhelp.org/
 • ศูนย์ให้คำปรึกษา/คลินิกเวชกรรม สวท ทั่วประเทศ 

          เมื่อการตั้งครรภ์ที่มาพร้อมกับความไม่พร้อม กลายเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้หญิงหลาย ๆ คน การหาทางออกที่ถูกวิธี และปลอดภัยต่อชีวิตถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังควรกระจายข้อมูลการทำแท้งถูกกฎหมายให้ได้รับรู้อย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลงไปได้ 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

ขอบคุณข้อมูลจาก

POBPAD

RSA Thai

ilaw

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube