Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม

Featured Image

          วันครูแห่งชาติ ครูคือหนึ่งในคนที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามากที่สุด เคยมีคำกล่าวมากมายว่าครูสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งความชอบหรือไม่ชอบของเด็กคนนึงไปเลยก็ได้ ครูนั้นเสมือนแม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ให้แก่พวกเราที่ต้องเติบโตขึ้นมา เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีในความเสียสละจึงมีวันครูเกิดขึ้นมา

วันครูแห่งชาติ (Teacher’s Day) นั้นถูกจัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี ครั้งแรกนั้นถูกจัดขึ้นใน พ.ศ 2500 สาเหตุที่เลือกวันที่ 16 มกราคมนั้นเนื่องจากตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาซึ่งใจความสำคัญคือ ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภา ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา ทำหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู นโยบายการศึกษา วิชาการศึกษาแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม จรรและวินัยของครู รวมถึงรักษาผลประโยชน์ให้แก่ครูอีกด้วย  

          เมื่อมีคุรุสภาเกิดขึ้น จึงต้องมีการประชุมสภาประจำปี เพื่อมาประชุมถึงงานหรือปัญหาที่เจอกันมา โดยใช้ หอประชุม สามัคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกร จนในปี พ.ศ. 2499 ระหว่างการประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า 

          “เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครู ควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย” 

          จากครั้งนั้นเอง ก็มีเสียงสนับสนุนจำนวนมากจนเกิดที่ประชุมคุรุสภาได้พิจารณาเรื่องนี้และได้มีมติ เห็นควรให้มี วันครู ขึ้น และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกๆปี เป็น วันครู อย่างที่เราคุ้นเคยกัน 

          เนื่องในวันครูนี้เอง INN ขอแสดงความเคราพและยกย่องครูผู้เสียสละทุกท่านที่เสียสละสร้างคน สร้างผลงานแก่ประเทศนี้ขึ้นมา 

ปัญญาวุฒิกเร เต เต ทินโนวาเท นมามิหัง 

“ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเหล่านั้น ผู้ให้โอวาท ผู้ทำให้ปัญญาเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้ครู อาจารย์เหล่านั้น ด้วยความเคารพ”

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube