Home
|
ไลฟ์สไตล์

รู้หรือเปล่า? 20 พฤศจิกายน เป็นวันเด็กสากล Universal children’s day

Featured Image

          แม้ว่าวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยจะตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม แต่สำหรับคนทั่วโลก วันเด็กสากล หรือ Universal Children’s Day ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี

          ในปี 1954 หรือ พ.ศ. 2497 ท่ามกลางประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กๆ มากมายหลายด้าน ทั้งปัญหาเด็กเสียชีวิตก่อนวัย 5 ขวบ เลยมีการลดปัญหาการขาดสารอาหารในเด็ก ทำให้เด็กๆ ทั่วโลกเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด เพื่อทำให้เด็กวันนี้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมจะขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น องค์การสหประชาชาติ The United Nations General Assembly ได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น วันเด็กสากล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการกระตุ้นให้ทุกประเทศคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กและเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่เด็กๆทั่วโลก

          โดยตามที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้รับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2502 โดยมีหลักการ 4 ข้อ คือ

  1. เด็กเกิดมาต้องมีชีวิตรอด เป็นพันธะสำคัญที่ต้องทำทุกวิถีทางให้เด็กทุกคนที่คลอดออกมาจากท้องแม่ ไม่ตายลงอย่างง่ายดายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
  2. เด็กต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ด้วยการไม่ให้ถูกทำร้ายทารุณกรรม หรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  3. เด็กต้องได้รับการพัฒนาโดยรอบด้าน ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
  4. เด็กต้องมีส่วนร่วมในสังคม มิติใหม่ของโลกที่ตระหนักชัดเจนถึงความรู้ ความสามารถและความต้องการแสดงออกของเด็กว่ามีอยู่อย่างมากมาย เวทีการมีส่วนร่วมของเด็กเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องจัดให้มีขึ้นเพื่อฟังเสียงสะท้อนจากพวกเขาโดยตรง

          สำหรับใครที่ถูกใจบทความดีๆที่ให้ความรู้แบบนี้ สามารถติดตามอ่านต่อได้อีกมากมายที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube