Home
|
ไลฟ์สไตล์

ความสำคัญของ “วันวิสาขบูชา”

Featured Image

          นับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก นั่นก็คือ “วันวิสาขบูชา” นั่นเอง ปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2564 วันนี้ทางทีม INN จะมาบอกที่มาที่ไปของวันนี้กันว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ไปอ่านพร้อมๆกันเลย

         วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ซึ่งเรามีเรื่องย่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งสามมาฝากทุกคนกัน

          ประสูติ 

          เมื่อ 40 ปีก่อนพุทธศักราช ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งอยู่พรมแดนระหว่าง กรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะ ปัจจุบัน คือตำบลลุมมินเอ แขวงเปชวาร์ ประเทศเนปาล เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ใต้ต้นสาละในสวนนี้ เมื่อวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ เวลาใกล้เที่ยง 

          ตรัสรู้ 

          จากวันประสูตินั้นมา 35 ปีบริบูรณ์ คือ 45 ปีก่อนพุทธศักราช ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ปัจจุบันเรียกว่า พุทธคยาจังหวัดคยา แคว้นพิหาร พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ เมื่อวันพุธขึ้น15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา เวลารุ่งอรุณ

          ปรินิพพาน 

          พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนศีลธรรมอยู่ 45 ปี เมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ระหว่างต้นสาละคู่ในสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา เมื่อวันอังคารขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปี มะเส็ง เวลาใกล้รุ่ง และได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เฝ้าว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด”

          ทุกคนรู้ไหมว่าหลักธรรมคำสอนที่สำคัญในวันวิสาขบูชานั้นจะใช้ “อริยสัจ 4” ซึ่งหลักธรรมนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบโดยมีความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ หรือ ความจริงที่ทำให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อด้วยกัน คือ

  1. ทุกข์ คือ สภาพที่ทนได้ยาก ภาวะที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
  2. สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  3. นิโรธ คือ การดับทุกข์ 
  4. มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์

          วันวิสาขบูชาได้ถูกรับรองให้เป็น “วันสำคัญสากล” ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 พ.ศ.2542 โดยได้รับการรับรองจาก 16 ประเทศ คือ ศรีลังกา บังกลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สเปน อินเดีย ไทย และยูเครน

          ในปัจจุบันวันวิสาขบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้วันวิสาขบูชาตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม ทีม INN จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล ทำสมาธิ ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชากันนะทุกคน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล

กระทรวงวัฒนธรรม

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube