fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กรมรางฯ ครบรอบ 3 ปีขนส่งไทยก้าวหน้าหนุนเศรษฐกิจ

Featured Image
รัฐมนตรีฯ ศักดิ์สยาม เผย 3 ปี กรมรางฯ พัฒนาขนส่งไทยก้าวหน้าตามเป้าหมายรัฐบาล ปชช.เข้าถึงโอกาส กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจยั่งยืน

 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางรางครบรอบ3ปี พร้อมกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 

กรมการขนส่งทางรางได้ทำหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเสนอแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศที่ทำให้ระบบขนส่งทางรางของไทยก้าวหน้า การพัฒนาและกำกับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล

 

รวมถึงดำเนินการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมระดับประเทศ และภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ขอให้กรมการขนส่งทางรางร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

 

ร่วมกันบูรณาการการทำงานโดยประสานความร่วมมือในการพัฒนาการขนส่งทางรางตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางด้วยระบบขนส่งทางราง และทำให้ผู้คนเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

 

นาย พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (อขร.) กล่าวว่า กรมการขนส่งทางราง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางมาแล้วกว่า 3 ปี แม้ในปัจจุบันจะมีบุคลากรจำนวนน้อย (ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 90 คน)

 

แต่เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนให้ ขร. ไปสู่องค์กรกำกับดูแลระบบการขนส่งทางรางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขร. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นระบบหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ และการพัฒนารถไฟความเร็วสูง

 

รวมถึงมีการจัดทำโครงการศึกษาเพื่อเปิดเส้นทางโครงข่ายระบบรางใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งนี้เพื่อให้ระบบขนส่งทางรางมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย และเป็นการสร้างความสุขและความปลอดภัยในการเดินทางระบบรางของไทยอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube