fbpx
Home
|
ข่าว

สภาเพิ่มความเข้มข้นมาตาการป้องกันโควิด

Featured Image
สภาเตรียมพิจารณาเรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว ขณะเดียวกันเพิ่มความเข้มข้นมาตรการป้องกันโควิด

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้จะเริ่มเวลา 09.30 น. ท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานจะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

 

จากนั้นที่ประชุมจะได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกัน อาทิ รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และวันนี้ที่ประชุมจะลงมติเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และยังจะพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว

 

นอกจากนี้ ยังมี รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาพิจารณาเสร็จแล้ว รายงานผลการพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

 

ทั้งนี้ ยังจะได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จแล้ว รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้วและ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเสนอกฎหมายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคมพิจารณาเสร็จแล้ว

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube