fbpx
Home
|
ข่าว

ครม.เห็นชอบ”ร่างคู่มือจัดทำงบฯคำนึงมิติเพศภาวะ”

Featured Image
ครม.เห็นชอบ “ร่างคู่มือจัดทำงบประมาณที่คำนึงมิติเพศภาวะ” สร้างความเป็นธรรมและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting – RGB : A Practical Handbook)ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยมีแนวคิดเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการมุมมองเพศภาวะเข้าสู่กระบวนการจัดการงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มีเป้าหมายมุ่งสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นทุกมิติ

 

 

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของร่างคู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณที่คำนึงมิติเพศภาวะ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามความจำเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของประชากรที่มีความแตกต่างของเพศ วัย และสภาพของบุคคล โดยยึดหลักการสำคัญที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ความต้องการ โอกาส ข้อจำกัด และการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันของหญิงและชายที่จะต้องคำนึงถึงในกระบวนการงบประมาณ

 

โดยนำปัจจัยต่างๆ มาวิเคราะห์ เช่น อายุ อัตลักษณ์ทางเพศระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ ความพิการ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ภายใต้ 3 องค์ประกอบสำคัญ เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือ การวิเคราะห์งบประมาณแบบมิติเพศภาวะ,การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการบูรณาการแนวคิดงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะอย่างเป็นระบบ

 

 

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำร่างคู่มือ คือ ทำให้ทราบว่านโยบายของรัฐมีผลกระทบอย่างไรกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกันทั้งในฐานะผู้บริโภค ผู้ใช้สาธารณูปโภค และผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในด้านต่างๆ และเกิดการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ซึ่งจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube