fbpx
Home
|
ข่าว

เปิดใช้สะพานข้ามแยกนิคมอุตฯบ่อวิน

Featured Image

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน/อีสเทิร์นซีบอร์ด/อมตะซิตี้ และแยกปากร่วม จ.ชลบุรี และงานก่อสร้างขยายถนน บนทางหลวงหมายเลข 331 (บริเวณทางแยกต่างระดับมาบเอียง ถึง บริเวณบ้านโป่งสะเก็ด) ระหว่าง กม.37 – กม.49 ระยะทางรวม 11.83 กิโลเมตร แล้วเสร็จ ซึ่งโครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วยงานก่อสร้างสะพาน 24 แห่ง และงานก่อสร้างขยายถนน จากเดิมไป-กลับ 2 ช่องจราจร เพิ่มเป็น3 ช่องจราจร ไม่มีการเวนคืนเพิ่มเติมใช้งบประมาณ 3,465,645,159 บาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว จะช่วยรองรับและบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดโดยเฉพาะบริเวณทางแยก รวมทั้งปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม และเพื่อยกระดับศักยภาพการขนส่งที่เป็นเครือข่ายสำคัญไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube