fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.แจ้งผู้สมัครอบจ.ยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย

Featured Image

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)เผยแพร่เอกสาร ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน (ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้ดำเนินการดังเอกสารที่แนบมา

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube