fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

พณ.ช่วยผู้ประกอบการอาหาร-เครื่องดื่ม5จ.ชายแดนใต้โกอินเตอร์

Featured Image
DITP ช่วยผู้ประกอบการอาหาร-เครื่องดื่ม 5 จังหวัดชายแดนใต้โกอินเตอร์ เปิดโอกาสนำสินค้าจัดแสดงในงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 เดือนพฤษภาคมนี้ด้วย

 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ กรมฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดยร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลใน 5 จังหวัดชายแดนใต้

 

ที่สามารถผลิตสินค้าเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนามาตรฐานเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเป็นสินค้าเป้าหมายสำคัญของไทย โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 92 ราย จาก 61 บริษัท/วิสาหกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์

 

ขณะเดียวกัน กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้นำเสนอตัวอย่างสินค้าให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสินค้าศักยภาพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ Coaching เป็นรายบริษัท และนำสินค้าดังกล่าว เข้าสู่งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หรืองาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 “The Hybrid Edition ระหว่างวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ต่อไป

 

สำหรับโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 5 จังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจและสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งสอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันบนพื้นฐานแนวคิด “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่

 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570 ผ่านการให้ความรู้และคำปรึกษาเชิงลึกแบบครบวงจร ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับการส่งออก การตั้งราคาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การปรับมาตรฐานและคุณภาพให้อยู่ในระดับสากล ความรู้ด้านการตลาดไปจนถึงการนำสินค้าไปทดลองขายจำหน่าย หรือจัดแสดง และการหาคู่ค้าทางธุรกิจ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube