fbpx
Home
|
ข่าว

วิธีเตรียมเอกสารในการขอสินเชื่อบ้านให้อนุมัติเร็ว ไม่ต้องรอนาน

Featured Image

บ้าน คอนโด และที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ ก็อยากมีไว้ครอบครองเป็นของตัวเอง เพราะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราได้ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ที่เราชอบ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ในทุกๆ ปีมีคนซื้อบ้านจำนวนมาก วันนี้เราจะมาเผยวิธีเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านให้อนุมัติเร็ว ไม่ต้องรอนาน โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อม

 

1.เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้

ในการเตรียมเอกสารขั้นแรก เราจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้กู้หลักหรือผู้กู้ร่วม จะต้องเตรียมเอกสารในขอสินเชื่อบ้านดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน บัตรราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อของผู้กู้อาศัยอยู่
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ในกรณีที่เราเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 • กรณีแต่งงานหรือหย่า หรือแยกกันอยู่ ให้เตรียมสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบหย่า สำเนาใบมรณะบัตรในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต และสำเนาบัตรแจ้งความแยกกันอยู่ในกรณีเลิกราแต่ยังไม่หย่าขาด
 • ใบเซ็นยินยอมให้ทำนิติกรรมสัญญาจากคู่สมรส ในกรณีที่ไม่ได้กู้ร่วมกับคู่สมรส

นอกจากนี้ต้องให้ผู้กู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ลงวันที่และขีดคร่อมเพื่อความปลอดภัย ซึ่งการเตรียมเอกสารส่วนบุคคลให้พร้อมก็จะช่วยให้การขอสินเชื่อบ้าน อนุมัติเร็วยิ่งขึ้น


2.เอกสารแสดงรายได้

อันดับต่อมาของการเตรียมเอกสารขอสินเชื่อบ้านให้อนุมัติเร็วคือการเตรียมเอกสารรายได้ต่างๆ ของผู้กู้

กรณีที่ประกอบอาชีพพนักงานประจำหรือมีรายได้ประจำ จะต้องเตรียมหนังสือรับรองเงินเดือนหรือรายได้ทั้งหมด สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีที่ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือไม่ใช่พนักงานประจำ ให้เตรียมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน และหากว่ามีการจ้างงานเป็นประจำให้นำหลักฐานการจ้างงานมาแสดงต่อสถาบันทางการเงินเพื่อให้การขอสินเชื่อบ้านอนุมัติเร็วยิ่งขึ้น

กรณีเป็นเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้อง ให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หลักฐานการเสียภาษีอื่นๆ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท และสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน


3.เอกสารเกี่ยวกับบ้าน คอนโด หรือที่ดิน

เพื่อให้การขอสินเชื่อบ้านได้รับการอนุมัติเร็วยิ่งขึ้นให้เตรียมเอกสารเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือบ้านดังต่อไปนี้

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาแสดงกรรมสิทธิ์
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • แผนที่ตั้งของบ้านที่ดิน หรือคอนโด

การเตรียมเอกสารให้พร้อมในคราวเดียวกัน จะช่วยให้การขอสินเชื่อบ้านง่ายและได้รับการอนุมัติเร็วยิ่งขึ้น ผู้กู้จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมและทำความเข้าใจเรื่องการขอสินเชื่อก่อนเดินเข้าไปติดต่อกับสถาบันการเงินต่างๆ 

 

 • Tiktok
 • Youtube
 • Youtube