ฟื้นคืนน้อยหน่าพระนารายณ์สายพันธุ์พื้นเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรีฟื้นคืนสายพันธุ์น้อยหน่าพื้นเมือง หรือที่ชาวบ้านเรียกน้อยหน่าพระนารายณ์

น้อยหน่าเป็นไม้ผลเมืองร้อนมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของ ทวีปอเมริกา และมีการแพร่กระจายนำเข้ามาปลูกใน ประเทศไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีการ สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสหรือชาวอังกฤษเป็นผู้ที่นำเข้า มาถวาย ณ พระที่นั่งไกรสรสีหราชหรือพระที่นั่งเย็น แต่ ชาวบ้านในท้องถิ่นมักเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตำหนักทะเล ชุบศร ทำให้มีการเพาะพันธ์ุและปลูกน้อยหน่าต้นแรกบน แผ่นดินไทยขึ้นที่ตำบลทะเลชุบศร จังหวัดลพบุรี และเป็น สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของลพบุรีในอดีต ด้วยคุณลักษณะเด่นของน้อยหน่าลพบุรี เป็นน้อยหน่า ฝ้ายหรือน้อยหน่าเนื้อ และถือได้ว่าน้อยหน่าลพบุรีหวาน อร่อยที่สุดในประเทศไทยใช่ว่ามีแค่ความหวานอร่อย น้อยหน่ายังมีประโยชน์และ สรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำใบมาบดใช้พอกแก้อาการฟกช้ำบวมหรือการนำเปลือกของลำต้นมาชว่ยในการสมานบาดแผลแม้ว่ากระทั้งเมล็ดนำมาตำผสมกับน้ำมันมะพร้าวใช้ทา เพื่อฆ่าพยาธิผิวหนัง และฆ่าเหา ได้อีกด้วย

ด้านนางระวีวรรณ มีแพง กำนันตำบลทะเลชุบศร เปิดเผยว่า สำหรับยน้อยหน่าพระที่นั่งเย็นหรือน้อยหน่าพระนารายณ์นี้เริ่มมีการฟื้นคืนพันธุ์อีกครั้งเริ่มเมื่อประมาณปี2559-2560 ในสมัยของนายภานุ แย้มศรี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ที่มีความคิดต้องการคืนน้อยหน่าสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดที่ในอดีตเคยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีมาช้านาน แต่การที่ชุมชนเจริญขึ้นมาทำให้มีการถมที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านทำให้สวนน้อยหน่าถูกติดโค่นและปลูกสร้างบ้าน จนน้อยหน่าหายไป จึงต้องมีการเริ่มฟื้นกันขึ้นมาใหม่อีกครั้ง โดยเมื่อปี2560ได้มอบพันธุ์น้อยหน่าชุดแรกหรือรุ่นแรกให้กับเกษตรกรจำนวน 2000 ต้น ให้ได้ลงปลูก และมีการเพิ่มการเพาะปลูกขึ้นมาทุกปี และขณะนี้น้อยหน่าที่ปลูกเริ่มออกลูกแล้วชาวสวนสามารถเก็บจำหน่ายน้อยหน่าพระที่นั่งเย็นได้โดยลูกค้าจะมาสั่งจองจากสวนเพราะผลผลิตยังมีไม่เพียงพอ

กำนันตำบลทะเลชุบสอน บอกต่อว่า น้อยหน่าพระที่นั่งเย็นมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมทั้งคุณ ประโยชน์และสรรพคุณ แม้แต่ความโดนเด่นเรื่องรสชาติ ความหวานอรอ่ยของนอ้ยหน่าลพบุรีและยงัสง่เสรมิสร้าง รายได้ของชาวบ้านในท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีอีกทางหนึ่ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close