fbpx
Home
|
ข่าว

โควิดระบาดทำคนร่วมสงกรานต์น้อย

Featured Image
สวนดุสิตโพล โควิดระบาดทำคนร่วมสงกรานต์น้อย เน้นรดน้ำดำหัวผู้ใหญในครอบครัว

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,324 คน เรื่อง”สงกรานต์ในยุคโควิด-19″ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564ในปีนี้ที่มีโควิด-19 ระบาด พบว่า ประชาชน ร้อยละ 43.88 ระบุ ไม่เข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ รองลงมาร้อยละ 33.31 ระบุ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 22.81 ระบุ เข้าร่วม

เมื่อถามถึงกิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในเทศกาลสงกรานต์ในช่วงปกติก่อนมีโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 76.52 ระบุ กลับภูมิลำเนา รองลงมาร้อยละ 68.99 ระบุ ไปวัดทำบุญร่วมกัน ร้อยละ 67.08 ระบุ ทำความสะอาดบ้าน/หิ้งพระ ร้อยละ 63.47 ระบุ ร่วมงานเทศกาลสงกรานต์/สาดน้ำ ประแป้ง

ทั้งนี้แม้จะมีการระบาดของโควิด-19 แต่สิ่งที่ประชาชนยึดถือและยังปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ร้อยละ 64.82 ระบุ รดน้ำดำหัวเฉพาะผู้ใหญ่ในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 63.28 ระบุ อยู่บ้าน ใช้เวลากับครอบครัว ร้อยละ 53.66 ระบุ ตักบาตรทำบุญ

เมื่อถามถึงค่าใช้จ่ายของประชาชนในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ที่มีโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 55.86 ระบุ ไม่เกิน 3,000 บาท รองลงมาร้อยละ 25.49 ระบุ 3,001-5,000 บาท ร้อยละ 18.65 ระบุ มากกว่า 5,000 บาท

ท้ายที่สุดเมื่อถามว่าในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาด ประชาชนให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์มากน้อยเพียงใด พบว่า ร้อยละ 57.63 ระบุ ให้ความสำคัญเท่าเดิม รองลงมาร้อยละ 30.51 ระบุ ให้ความสำคัญน้อยลง ร้อยละ 11.83 ระบุ ให้ความสำคัญมากขึ้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube