Home
|
ข่าว

“วราวุธ” เร่งดันกฏหมายพม.3ฉบับชงเข้าครม.ก่อนตค.นี้

Featured Image
“วราวุธ”เร่งดัน กฎหมาย 3 ฉบับ คุ้มครองเด็ก-ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ-คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว คาดชงเข้าครม. ก่อน ต.ค. นี้

 

 

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยคณะทำงานพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขกฎหมาย เพื่อความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนายนิกร จำนง ประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย รมว.พม. เป็นประธานคณะทำงานชุดดังกล่าว และมีกองกฎหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่

 

 

1. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่…) พ.ศ…. ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากระบบกลางแล้ว ซึ่งสาระสำคัญของร่างแก้ไขนี้ กำหนดให้มีการคุ้มครองสิทธิและมีมาตรการลดความเสี่ยงอันนำไปสู่ความรุนแรงภายในครอบครัวที่จะเกิดการกระทำซ้ำ เมื่อรับฟังความคิดเห็นรอบด้านครบทุกส่วน คาดว่าจะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนกันยายนนี้

 

 

2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ… อยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนหนังสือขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสาระสำคัญของร่างแก้ไขนี้มุ่งเน้นการมีความส่วนร่วมของคนในชุมชน เพิ่มบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินการและช่วยเหลือดูแลคุ้มครองเด็กในพื้นที่ เพราะกระทรวง พม. มีขีดจำกัดในเรื่องบุคลากร และที่สำคัญการดูแลเด็กคนหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนอกจากผู้ปกครองแล้ว ชุมชนและคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องมีการทำแผน การทำงานร่วมกัน รวมไปถึงสหวิชาชีพที่จะช่วยกันดูแลการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ

 

และ 3. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่..) พ.ศ…. ผ่านการรับฟังความคิดเห็นระบบกลาง และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการต่างๆ แล้ว

 

 

โดยประเด็นการกำหนดบทลงโทษหน่วยงานราชการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงานตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดนั้น เบื้องต้นทุกคนเห็นด้วยที่จะให้มีบทลงโทษ แต่ในทางปฏิบัติต้องดูว่าสัดส่วนการจ้างงานเป็นอย่างไร นอกจากนี้ ในร่างฉบับแก้ไขนี้จะกำหนดไม่ให้ต้องนำส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ไม่ได้ใช้ส่งคืนรัฐ

 

 

 

เนื่องจากเงินกองทุนนี้ไม่ได้มาจากงบประมาณของแผ่นดิน แต่เป็นเงินที่สถานประกอบภาคเอกชนจัดส่งเข้ากองทุน กรณีไม่สามารถจ้างงานคนพิการได้ตามสัดส่วนที่กำหนดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ คาดว่าร่างแก้ไขกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ จะสามารถเสนอเข้า ครม. พิจารณาได้ก่อนเดือนตุลาคมนี้ หรือภายในปีงบประมาณ 25670

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube