fbpx
Home
|
ข่าว

ส.ส.ชงรัฐปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลดภาระปชช.

Featured Image
ส.ส.สลับถกปัญหาความเดือดร้อนประชาชน เสนอรัฐปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดภาระค่าครองชีพ เร่งแก้ปัญหาชุดตรวจATKแพง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระประธานเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข ซึ่งปัญหาสินค้าราคาอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน

 

โดยเสนอแนะให้ปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เหลือร้อยละ 5 เพื่อลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน รวมทั้งขอให้เร่งแก้ปัญหาชุดตรวจ ATK ที่ยังมีราคาสูงและกระจายไม่ทั่วถึง โดยเสนอแนะผ่านไปยังรัฐบาลให้เร่งรัดจัดบริการการตรวจ ATKเชิงรุกให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อลดภาระค่าใช้ของประชาชนในการหาซื้อชุดตรวจเอง

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาอื่นๆ ที่สมาชิกนำเข้าหารือจำนวนมาก ทั้งปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำ เพื่อการเกษตร ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปัญหาการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิลและอุทกภัยปี 2564 ล่าช้า ปัญหาความไม่พร้อมในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และปัญหาถนนชำรุดและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ล่าช้าประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube