fbpx
Home
|
ข่าว

พล.อ.ประวิตร ประชุม กพต. เน้นแก้ความยากจน สร้างความเข้าใจ กุญแจสู่สันติสุข

Featured Image
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ครั้งที่1/2565

 

โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่จชต. ผ่านโครงการนำร่อง “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” โดย พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำ การทำงานให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และกำหนดให้ปี65 เป็น “ปีแห่งการแก้ปัญหาความยากจน”และรับทราบความสำเร็จ แก้ปัญหาการว่างงานของแรงงานที่กลับจากต่างประเทศเนื่องจากภาวะโควิด-19 สามารถแก้ปัญหาแรงงาน ระยะที่ 1 ได้ 3,748 คน ระยะที่2 ได้ 11,257 คนและระยะที่3 กำลังดำเนินการภายในมี.ค.65 โดยตั้งเป้าไว้ 5,000 คน รวมทั้งได้รับทราบความสำเร็จ ในการพัฒนารูปแบบการทำงาน ด้านการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 2-5 ขวบโดยเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ และพล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้เร่งขยายผลการดำเนินการ ต่อไป

 

จากนั้นที่ประชุม กพต.ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการที่สำคัญ ได้แก่

  • โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเข้มข้น และเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริฯ
  • โครงการจัดตั้งหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แผนปฎิบัติการส่งเสริมวิถีไทยในจชต. พ.ศ.2565-2570
  • การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

และเห็นชอบการสนับสนุนให้เปิดท่าอากาศยานเบตง ปี65-66 เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ประชาชนในพื้นที่

 

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณ ศอ.บต., กระทรวงต่างๆ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยมีความก้าวหน้าและความสำเร็จเป็นรูปธรรม หลายโครงการพร้อมขอให้มีการขับเคลื่อน ขยายผลให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น ต่อไป กำชับ กพต.ให้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการกำกับดูแล แผนงานให้เป็นไปตามมติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดน

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube