fbpx
Home
|
ภูมิภาค

เชียงใหม่ผ่อนกิจกรรมผู้ร่วมไม่เกิน500คน

Featured Image
จังหวัดเชียงใหม่ผ่อนคลายมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ดำเนินการได้

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ซึ่งเดิมได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ตามข้อ 2 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยให้ ผ่อนคลายมาตรการ การจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของประชาชน

โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ใน 2 กรณี ดังนี้ กรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด

และกรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคกับศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ก่อนการจัดกิจกรรม และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube