fbpx
Home
|
ข่าว

“ประวิตร”เร่งช่วยชาวประมงจัดระเบียบทะเลสาบสงขลา

Featured Image

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหาประมงของประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา และเห็นชอบผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งประกอบด้วย เรื่องสำคัญได้แก่ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง อย่างยั่งยืน การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การดำเนินการด้านการประมงต่างประเทศ และการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ศรชล.,กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประมงอย่างจริงจังทุกพื้นที่ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคู่การผ่อนปรน อย่างเหมาะสม เป็นธรรม สำหรับการปรับปรุงกฎหมายจะต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความปลอดภัยในสินค้าประมง รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ด้วย

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube