fbpx
Home
|
ข่าว

ปทุมฯสั่งปิด2ตลาดดังหลังต่างด้าวติดโควิด9คน

Featured Image

เมื่อเวลา 14.00น. วันที่ 2 ม.ค. 2564 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวติดเชื้อไวรัสโควิด19 เพิ่มอีก 9 คน หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ โดย นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ที่เรียกประชุมฯ เนื่องจากตรวจพบแรงงานต่างด้าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ได้นำตัวทั้งหมด ไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาลแล้วและขณะนี้ได้สั่งปิดทั้งตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์แล้ว และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งให้ทำความสะอาดและคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในตลาดอีกจำนวนหนึ่ง โดยยอดผู้ป่วยในวันนี้ต้องนำไปรวมกับยอด ศบค. อีกครั้ง ซึ่งผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้ มีทั้งหมด 9 ราย ส่วนในการสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 1 มกราคม 2564 จึงให้ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไว้เป็นการชั่วคราว ดังนี้ 1. สนามชนไก่ สนามกัดปลา รวมทั้งสนามซ้อมหรือสนามประกวด แข่งขันฝึกซ้อมสัตว์/สิ่งของ หรือกิจกรรมในทำนองเดียวกัน 2.สนามกีฬาในร่ม โรงยิม สถานที่ออกกําลังกาย ฟิตเนส สนามชกมวย รวมถึงสนามฝึกซ้อม โรงเรียนฝึกสอนกีฬาทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 3.โต๊ะสนุกเกอร์ และบิลเลียด 4.สถานที่บริการสักหรือเจาะผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย นวดแผนโบราณ/นวดไทย/นวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมความงาม และ 5. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ห้ามให้บริการตามบ้านหรือสถานที่อื่นๆ 6. ร้านเกมส์และร้านอินเทอร์เน็ต 7.สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกมส์ หรือเครื่องเล่นเกมส์ทุกประเภท 8. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 9. ศูนย์พระเครื่อง – พระบูชา และสนามพระเครื่อง – พระบูชา 10. บ่อตกกุ้ง บ่อตกปลา หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 11.สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เช่น ผับ บาร์ เป็นต้น และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ รวมถึงสถานที่มุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกินในสถานที่นั้น 12. สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา สถานที่รับเลี้ยงเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น และแผงลอยจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ผ่อนผันให้สามารถเปิดได้เฉพาะการจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาล ที่จัดสําหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ และโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดบริการให้เฉพาะผู้เข้าพักได้ตามปกติ และต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 14. ให้งดจัดการแสดงคอนเสิร์ต อันเป็นการชุมนุมคนหรือรวมกลุ่มกันของบุคคลจํานวนมาก ข้อ 2 ห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม ทํากิจกรรม หรือการมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัด หรือการกระทําดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ข้อ 3 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า – ออก พื้นที่จังหวัดปทุมธานีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเป็นพ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในบรรดาประกาศและคําสั่งที่ได้ออกไว้ก่อนหน้านี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งฉบับนี้ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเราทำตามมาตรการควบคุมโรคเพราะอยากให้โรคนิ่ง ซึ่งหากให้ปิดถึงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ต้องประชุมใหญ่ กับ ศบค. อีกครั้ง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube