fbpx
Home
|
ข่าว

นายกอบจ.สระแก้วเตรียมเปิดรพ.สนามกว่า200เตียง

Featured Image

นางขวัญเรือน เทียนทอง ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสระแก้ว ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี น.พ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมให้ข้อมูลและวางแผนการเตรียมความพร้อมดังกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามารถเตรียมความพร้อม ด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 1–2 วัน โดยจะเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สอง ในกรณีโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในจังหวัดและโรงพยาบาลสนามแห่งแรก คือ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานครมีผู้ป่วยเกิน 60 ราย ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ไว้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 58 เตียง สำหรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดเตรียมเตียงรองรับไว้ จำนวน 40 เตียง และพร้อมที่จะขยายได้ถึง 100 เตียง ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มีเป้าหมายเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม และในโรงพยาบาลต่างๆ ภายในจังหวัดสระแก้ว เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19 ไว้ มากกว่า 240 เตียง

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube