fbpx
Home
|
ทั่วไป

“นิพนธ์”แก้จังหวัดชายแดนใต้ ต้องแก้จนก่อน

Featured Image
“นิพนธ์”แก้จังหวัดชายแดนใต้ ต้องแก้จนก่อน สร้างความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน สู่เป้าหมาย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนหารือร่วมกับผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจาก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลาและเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงแรมตรังกรุงเทพ

โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้ติดตามการทำงานของ ศอ.บต.มาโดยตลอดในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย และในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และขอให้ทุกฝ่ายได้คลายกังวล และขอยืนยันให้มั่นใจได้ว่าตนพร้อมรับฟังและประสานการแก้ไขทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งประเด็นการตั้งคณะทำงานใน 2 ระดับ เพื่อบูรณาการงานเชิงนโยบายและงานระดับพื้นที่ ที่มีกระทรวงมหาดไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ศอ.บต.

อีกทั้งเป็นแกนกลางเพื่อประสานบูรณาการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนกิจของสงฆ์ในประเด็นเร่งด่วน 3 ด้านได้แก่ การศึกษาเคราะห์การเผยแผ่ และสาธารณสงเคราะห์(ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ เนื่องจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวต่ำที่สุดในประเทศ ซึ่งต้องมีการยกระดับปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการดำรงชีวิตประจำวันต้องดำเนินควบคู่กัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตอยู่ได้สู่เป้าหมายสูงสุดคือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube