fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กรมพัฒน์เปิด “คลินิกบัญชี Online” ต่อยอดธุรกิจ

Featured Image
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด ‘คลินิกบัญชี Online’ ช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีให้ภาคธุรกิจ

 

 

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมการจัดทำบัญชีของธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายที่กำหนดแนวทางการจัดทำบัญชีของธุรกิจและผู้ทำบัญชี ทำให้การจัดทำบัญชีและงบการเงินของประเทศไทยก้าวหน้าทัดเทียมสากล

 

โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์  ‘ยกระดับขีดความสามารถด้านบัญชีของธุรกิจไทยด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม’  ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการส่งเสริมทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ ‘บัญชีชี้ช่องรวย’ หลักสูตรดังกล่าวจะสอนให้ผู้ประกอบการรู้ถึงโครงสร้างงบการเงินที่จะทำให้ธุรกิจมีกำไรอย่างยั่งยืน

 

โดยการบริหารจัดการตามสูตรสมการของกำไร (กำไร = รายได้ – ต้นทุน) การใช้ข้อมูลทางการเงินในการตัดสินใจทางธุรกิจ (การวิเคราะห์งบการเงิน) และการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล โดยเป็นการเรียนแบบ e-Learning ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะเรียนที่ไหนหรือเวลาใดก็ได้ สามารถเข้าชมและเรียนได้ที่ https://dbdacademy.dbd.go.th/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้มีการวางระบบบัญชีที่ดี กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันสร้างต้นแบบวิสาหกิจชุมชนที่มีระบบบัญชีที่ดี โดยทั้ง 3 หน่วยงานจะเชื่อมโยงการให้ความช่วยเหลือในการวางระบบบัญชีให้แก่วิสาหกิจชุมชน มีโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่ายเป็นเครื่องมือในการจัดทำบัญชี

 

รวมถึง การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างและขยายช่องทางการตลาด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการจัดตั้ง ‘คลินิกบัญชี Online’ ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยม เช่น Line Open Chat, Facebook Group เพื่อให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน และช่วยวางระบบบริหารจัดการด้านบัญชีแก่ภาคธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งทุน

 

 

 

 

โดยได้ระดมนักบัญชีของกรมฯ ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำบัญชีและวิเคราะห์งบการเงินเพื่อขยายกิจการหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจจนนำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ สามารถแก้ไข และจัดการปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการประกอบธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube