fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ซูเปอร์โพล48.4%คนมองเกิดวิกฤตผู้เลี้ยงหมูทำราคาแพง

Featured Image
ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจเรื่องปัญหาหมูราคาแพง 48.4% คนมอง เพราะเกิดวิกฤตขึ้นต่อ ผู้เลี้ยงหมู, รองลงมา 45.7% ต้นทุนสูง

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง ปัญหา หมู ราคาแพง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศโดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,106 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบต้นเหตุปัญหา หมู ราคาแพงในความคิดเห็นของประชาชน 3 อันดับแรกได้แก่ เกิดวิกฤตขึ้นต่อผู้เลี้ยงหมู ทั้งรายใหญ่และรายย่อย ร้อยละ 48.4 ราคาต้นทุนการเลี้ยงหมู สูง ร้อยละ 45.7 เกิดโรคระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ร้อยละ 41.9

 

 

นอกจากนี้ ที่น่าพิจารณาคือ หน่วยงานรัฐ กระทรวงเกษตรและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ดูแลป้องกันปัญหา ร้อยละ 36.4 การส่งออกหมู ไปขายต่างประเทศ ทำให้หมูขาดตลาดในประเทศ ร้อยละ 34.8 ความต้องการกินเนื้อหมู ของประชาชนมีมาก ร้อยละ 27.3 การควบรวม ธุรกิจหมูร้อยละ 27.1 และอื่น ๆเช่น โรงชำแหละพ่อค้าคนกลาง การขนส่ง บริษัทยักษ์ใหญ่ เป็นต้น ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ

 

 

เมื่อถามถึงผลกระทบจากปัญหาหมู ราคาแพงที่เกิดขึ้น พบว่าเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.4 ระบุเป็นการซ้ำเติม ปัญหาปากท้องค่าครองชีพของประชาชนร้อยละ48.5 ระบุ เกษตรกร และประชาชน มีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.8 ฟาร์มหมู ทุกระดับ ได้รับผลกระทบเดือดร้อน ร้อยละ 36.2 ระบุ ฝ่ายการเมือง หลบหน้า ไม่ออกมารับปัญหาทุกข์ยากของประชาชนและผู้เลี้ยงหมู และร้อยละ 33.5 ระบุ ดับฝันธุรกิจ ครัวไทยสู่ครัวโลก ตามลำดับ

 

 

เมื่อถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหา หมูราคาแพง พบว่าร้อยละ 44.9 ระบุ รัฐบาลดูแลกระจายเนื้อหมูราคาถูก ตามกำลังซื้อของประชาชนออกไปครอบคลุมทั่วถึง ร้อยละ 43.4 ระบุ กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรต้องออกมาแสดงความสามารถจริงจังแก้ปัญหาเนื้อหมูให้ผู้เลี้ยงผู้ขาย ผู้ซื้อทุกระดับครอบคลุมทั่วประเทศ ร้อยละ 39.3 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐต้องเข้มงวด ตรึงราคาสินค้าจำเป็นทุกชนิด ช่วยประชาชนก่อน นอกจากนี้ ร้อยละ 38.4 ระบุ รัฐบาลออกมาตรการอื่น ๆ ช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube