fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

ไทย – EUช่วยธุรกิจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

Featured Image
กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ EU เชื่อมฐานข้อมูลรายการสินค้าและบริการในต่างประเทศ ช่วยผู้ประกอบการไทยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่างประเทศถูกต้อง รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

 

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสหภาพยุโรป (EUIPO) เปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูลรายการสินค้าและบริการของต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้ว่าแต่ละประเทศกำหนดรายการสินค้าและบริการอะไรบ้าง และระบุในคำขอจดทะเบียเครื่องหมายการค้าของตนได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เครื่องหมายการค้าของคนไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศรวดเร็วขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเทศกำหนดรายการสินค้าและบริการแตกต่างกัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ ไม่ทราบรายการสินค้าและบริการของประเทศที่จะไปยื่นจดเครื่องหมายการค้า ทำให้เกิดข้อผิดพลาดและถูกสั่งแก้ไขคำขอ ส่งผลให้เสียเวลาได้รับการจดทะเบียนล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

การเชื่อมโยงข้อมูลรายการสินค้าและบริการเพื่อการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศนี้ ครอบคลุมประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็นต้น และรองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำให้เครื่องหมายการค้าของคนไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศได้ง่ายและถูกต้องยิ่งขึ้น

 

อีกทั้งยังมีประโยชน์อย่างยิ่งในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าไทยที่ส่งไปขายยังต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา https://www.ipthailand.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube