fbpx
Home
|
อาชญากรรม

สธ.ออกคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด19

Featured Image
สธ.ออกหนังสือด่วนถึง นายแพทย์สาธารณสุขทุกจังหวัด แนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเข็มกระตุ้น ผู้เดินทางไป ตปท.และ วัคซีนModerna

นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 การแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 4 และการประชุมเชิงปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 368 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีน โควิด 19 เข้าในผิวหนังการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีน Moderna

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

1.การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าผิวหนังแนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด
2.ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด19 ได้
3.การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็ม
3.1.ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
3.2. ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไปหลังเข็มที่ 2 หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
4.การให้วัคซีนโควิด19 กรณีแพ้วัคซีนและกรณีเดินทางไปต่างประเทศ
4.1. กรณีแพ้วัคซีนโควิด19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีน โควิด19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์
4.2. กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศให้พิจารณาวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง
4.1.1.ผู้ที่ได้รับวัคซีนSinovac 1-2 เข็ม และวัคซีน Astrazeneca 1 เข็ม ให้รับวัคซีน Astrazeneca เพิ่มเติม 1 เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3-6 เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ 4 สัปดาห์
4.1.2. ผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca 1 เข็ม และวัคซีน Pfizer 1 เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
5.การฉีดวัคซีน Moderna
5.1. การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน
5.1.1. ให้ฉีดวัคซีน Moderna 2 เข็มระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์ โดยสามารถผลิตได้ในผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna
5.2. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้
5.2.1. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีนModerna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
5.2.2. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Astrazeneca และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
5.2.3. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
5.2.4. ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ 2 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม 4 สัปดาห์
5.3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น
5.3.1. กรณีผู้ที่รับวัคซีนSinovac ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
5.3.2. กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปหลังเข็มที่ 2
5.3.3. กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Astrazeneca ครบ 2 เข็มให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ด้วยวัคซีน Modena ระยะห่างประมาณ 6 เดือนหลังเข็มที่ 2 เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน 6 เดือนหลังเข็มที่ 2 โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube