fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

พล.อ.ประวิตร ติดตามแผนแก้น้ำทั้งระบบ สั่งเร่งระบายน้ำจากน้ำทะเลหนุน ลดผลกระทบประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงาน ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 64 ที่ผ่านมา อาทิ การซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ จำนวน 2,312 แห่ง (99%) การขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา รวม 5,319,444 ตัน ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และการขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จำนวน 2,498 บ่อ เติมน้ำใต้ดิน จำนวน 998 แห่ง เป็นต้น และได้รับทราบความก้าวหน้า โครงการบริหารจัดการน้ำระยะยาว อย่างยั่งยืน ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ได้เร่งรัด สทนช.ให้บูรณาการหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อน แผนงานให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงให้ศึกษาการแก้ปัญหาการป้องกันน้ำเค็มในปี65 ด้วย นอกจากนั้นที่ประชุม ยังได้รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงกรอบแนวทางแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยให้มีการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา”โคกหนองนาโมเดล” เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรองและใช้เก็บน้ำเมื่อประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้ใช้ระบบ Thai Water Assessment เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรน้ำโดยมอบให้หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ธ.ค.64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความพอใจ ผลคืบหน้าตามแผนแม่บทบริหารจัดการน้ำ 20 ปี ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกำชับ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ อย่างเร่งด่วนต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากน้ำทะเลหนุนในขณะนี้ และปัญหาน้ำเค็มรุก ควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วม/น้ำแล้งให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube